Avís Legal

Avís Legal

I.- Usuaris


L'accés i/o ús de la web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts de la web.

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts


L'usuari es compromet a utilitzar la web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús de la web amb finalitats il·lícites o lesius contra Osmostar Soriano S.L. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la web.


Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...), es prohibe:

- La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

- Qualsevol vulneració dels drets de Osmostar Soriano S.L. o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

- La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

- Qualsevol intent d'obtenir els continguts de la web per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a la disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici algun a la web.

III.- Responsabilitat de l'usuari per danys i perjudicis

L'ús de la web es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l'accés a la web o a qualssevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l'anterior, Osmostar Soriano S.L. es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin aplicable.

IV.-Modificació unilateral

Osmostar Soriano S.L. podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny de la web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús de la web.

V.- Hiperenlaces

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenlace des d'una pàgina web d'un altre portal o tenda d'internet a qualsevol de les pàgines de la tenda hydrogen.com.es, hauran de sotmetre's a les següents condicions:
 
-No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts de la web hydrogen.com.es
-No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines de la tenda sense la prèvia autorització expressa de Osmostar Soriano S.L..
-No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de la web ni sobre els serveis o continguts del mateix.
-Excepte aquells signes que formin part del "hiperenlace", la pàgina web en el qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Osmostar Soriano S.L., excepte autorització expressa d'aquest.
-L'establiment del "hiperenlace" no implicarà l'existència de relacions entre Osmostar Soriano S.L. i el titular de la pàgina web o del portal des del quin es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Osmostar Soriano S.L. dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
-Osmostar Soriano S.L. no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el "hiperenlace" ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
Qualsevol "hiperenlace" a la web s'efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.
 
La web posa a la disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. Osmostar Soriano S.L. no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
 
Osmostar Soriano S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Osmostar Soriano S.L. i que resultin accessibles a través de la web.

VI.- Exclusió de garanties i responsabilitat
 

Osmostar Soriano S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

- La mancada disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web i/o dels seus serveis o continguts.
- La falta d'utilitat, adequació o validesa de la web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
- L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
- La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
- L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, de la web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris de la web.
- L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través de la web.

 

VII.- Duració

La durada de la prestació del servei de la web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, Osmostar Soriano S.L. es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei de la Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

VIII.- Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonores, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de Osmostar Soriano S.L. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Osmostar Soriano S.L. o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés a la web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Osmostar Soriano S.L. indicant:

- Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.
- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web.
- Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

IX.- Legislació aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. 

Osmostar Soriano S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d'Alacant per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de la web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert.